Skip to main content
 • Zasady ładu korporacyjnego

OCENA PRZEZ RN PRZESTRZEGANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Dnia 28.04.2022 r. na obradach Zebrania Przedstawicieli, Rada Nadzorcza przedłożyła do oceny   SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  RADY  NADZORCZEJ  BANKU, W TYM OCENĘ  PRZESTRZEGANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO I  POLITYKI  WYNAGRODZEŃ  ZA  ROK  2021.

Rada Nadzorcza Banku przeprowadziła ocenę stosowania Zasad ładu korporacyjnego w oparciu o raporty przedłożone przez Zarząd, a sporządzone przez  Zespół zarządzania ryzykiem i analiz. W wyniku przeglądu stwierdzono, że obowiązujące w Banku „Zasady Ładu  Korporacyjnego” są adekwatne do skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Rada Nadzorcza Banku przeprowadziła ocenę stosowania Zasad ładu korporacyjnego. Ocenę przeprowadzono w oparciu o raporty przedłożone przez Zarząd, a sporządzone przez  Zespół zarządzania ryzykiem i analiz. W wyniku przeglądu stwierdzono, że Zarząd Banku wprowadził „Zasady Ładu Korporacyjnego”, zgodnie z zasadą proporcjonalności i  adekwatności  wynikającą  ze  skali,  charakteru  działalności  oraz  specyfiki  Banku. Na podstawie oceny Rada stwierdza, że:  

 1. Polityka zarządzania ładem korporacyjnym  stanowi istotny dokument programowy w strategicznej polityce korporacyjnej oraz wpływa na kształtowanie właściwych zasad postępowania Banku.

 2. Bank będąc instytucją zaufania publicznego prowadzi działalność z zachowaniem najwyższej staranności, przykłada szczególną wagę do profesjonalizmu i etyki osób wchodzących w skład organów podmiotów nadzorowanych.

 3. Dobre relacje Banku z klientami budują zaufanie do Banku, stąd dbałość o klienta jest jednym z nadrzędnych celów strategicznych.

 4. Rzetelne informowanie klientów o oferowanej usłudze czy produkcie w sposób zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy z uwzględnieniem ryzyka z nią związanego jest podstawowym obowiązkiem pracowników Banku i jest realizowany na etapie komunikacji marketingowej oraz nawiązywania stosunku prawnego i doboru odpowiedniej dla klienta usługi czy produktu finansowego.

 5. Bank może skutecznie realizować wyznaczone cele strategiczne, dzięki właściwej strukturze organizacyjnej, poddawanej okresowym przeglądom oraz odpowiednim systemem kontroli wewnętrznej, audytu i zarządzania ryzykiem.

 6. Polityka wynagrodzeń  stanowi istotny element rozwoju i bezpieczeństwa funkcjonowania Banku i stanowi elementy zapobiegające nadmiernej ekspozycji banku na ryzyko.

 7. Polityka informacyjna Banku służy budowie właściwych relacji, w szczególności poprzez ułatwianie dostępu do informacji zarówno klientom, jak i udziałowcom.

 8. Bank wykazuje troskę o ochronę praw i rozwój pracowników budujących wartość i reputację instytucji.

W 2021 roku nie nastąpiły istotne zmiany, dotyczące stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego.

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu Rada Nadzorcza stwierdza, że w Banku są przestrzegane zapisy Zasad Ładu Korporacyjnego.

OŚWIADCZENIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NOWEJ SOLI O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH WYDANYCH PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowej Soli oświadcza, że Bank i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17), opublikowane na stronie internetowej KNF:  https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/zasady_ladu_korporacyjnego">https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/zasady_ladu_korporacyjnego

Jednocześnie Zarząd informuje o odstąpieniu od stosowania następujących Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych:

 1. § 6: „§ 6. 1. W przypadku wprowadzenia instytucji nadzorowanej anonimowego sposobu powiadamiania organu nadzorującego lub organu nadzorującego o nadużyciach w tejże instytucji, powinna być zapewniona możliwość korzystania z tego narzędzia przez pracowników bez obawy negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa i innych pracowników instytucji nadzorowanej. 2. Organ zarządzający powinien przedstawić organowi nadzorującemu raporty dotyczące powiadomień o poważnych nadużyciach.” Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w opublikowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego dokumencie „Pytania i odpowiedzi” odstąpienie od przestrzegania zapisu § 6 nie wymaga uzasadnienia.

 2. § 8 ust. 4 w części dotyczącej: „zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.” Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuję się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 21 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

Ponadto w Banku Spółdzielczym w Nowej Soli nie mają zastosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zawarte w § 11, § 22 ust. 1 i 2 oraz ust. 4-6 w części dotyczącej Komitetu Audytu oraz Rozdziału 9, gdyż nie dotyczą Banku.  

Na podstawie Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF, Rada Nadzorcza Banku przeprowadziła ocenę przestrzegania „Polityki zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze. W Banku  obowiązuje „Polityka zmiennych składników wynagradzania” pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka, która powinna być zatwierdzona przez Zarząd i Radę Nadzorczą. Obowiązująca w Banku Polityka oparta jest na następujących założeniach (z uwzględnieniem zasad proporcjonalności):

 1. Osoby zajmujące w Banku stanowiska kierownicze w rozumieniu Rozporządzenia 604/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady: tylko członkowie Zarządu. Żadna z osób pracujących w Banku nie posiada pełnomocnictwa do kwot przekraczających 2% Funduszy Własnych, czyli nie ma istotnego wpływu na poziom ryzyka.

 2. Do zmiennych składników wynagradzania zaliczamy tylko premię uznaniową. W Banku nie przyznaje się indywidualnych odpraw emerytalnych

 3. Do oceny wyników Rada przyjmuje średnie wskaźniki, zatwierdzone w Strategii i Planie ekonomiczno-finansowym z ostatnich 3 lat.

 4. Całość przyznanej premii jest wypłacana po przyznaniu w gotówce-bez stosowania odroczenia

 5. Łączna kwota wypłacanej premii uznaniowej dla Członków Zarządu w danym roku nie może przekroczyć 2% funduszy własnych Banku.

Zmienne składniki wynagradzania członkom Zarządu przyznaje Rada Nadzorcza na podstawie oceny jakościowej i ilościowej. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła stosowanie zasad ujętych w Polityce zmiennych  składników wynagradzaniaOcenia, że Bank prawidłowo realizuje zapisy Polityki zmiennych składników wynagradzania . Wypłacona premia uznaniowa była zgodna z założeniami określonymi w planie ekonomiczno-finansowym oraz w zgodzie z Regulaminem wynagradzania.

Znajdziesz nas też tutaj