Skip to main content
 • Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

MINIMALNY ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Bank akceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.

 1. zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank oraz
 2. umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej.

 

Minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej

 

W przypadku ubezpieczeń majątkowych:

 1. maksymalna odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń nie powinna być mniejsza niż wartość rynkowa ubezpieczanego mienia, będącego przedmiotem zabezpieczenia kredytu;
 2. ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować istotne ryzyka, jakie mogą wystąpić w czasie użytkowania rzeczy ruchomej lub nieruchomości (np. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży
  z włamaniem i rabunku), chorób i upadków (dotyczy zwierząt), dewastacji, katastrofy budowlanej, ubezpieczenia casco (dotyczy: pojazdów, maszyn i urządzeń w ruchu z własnym napędem i bez własnego napędu, pojazdów szynowych, statków powietrznych, statków żeglugi morskiej i śródlądowej). Ocena istotności ryzyka zależy od rodzaju ubezpieczanego mienia oraz miejsca jego przechowywania;
 3. umowa ubezpieczenia / polisa nie może zawierać klauzul umownych, które uniemożliwią wypłatę znacznej części odszkodowań / świadczeń na poczet zabezpieczenia ryzyka Banku;
 4. zapisy umowy ubezpieczenia powinny dopuszczać przeniesie wierzytelności z umowy ubezpieczenia na zabezpieczenie ekspozycji kredytowej.

W przypadku ubezpieczeń na życie:

 1. polisa powinna zapewnić ochronę z tytułu śmierci:
 1. niespowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, co najmniej do 70 roku życia ubezpieczonego lub do końca okresu kredytowania w przypadkach, gdy suma okresu kredytowania i wieku kredytobiorcy jest mniejsza niż 70 lat,
 2. spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem co najmniej do 80 roku życia ubezpieczonego lub do końca okresu kredytowania w przypadkach, gdy suma okresu kredytowania i wieku kredytobiorcy jest mniejsza niż 80 lat;
 1. rozpoczęcie okresu ubezpieczenia powinno nastąpić z datą wypłaty kredytu a zakończenie z chwilą śmierci ubezpieczonego;
 2. rozwiązanie umowy ubezpieczenia lub jej wygaśnięcie powinno nastąpić wraz ze spłatą pełnej kwoty kredytu przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa;
 3. suma ubezpieczenia powinna obejmować co najmniej kapitał kredytu w wysokości kwoty pozostałej do spłaty w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego.

 

Lista zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Bank Spółdzielczy w Nowej Soli

Znajdziesz nas też tutaj