Skip to main content
 • BFG

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

Gwarancje BFG

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Nowej Soli są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z  Ustawą z 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Wysokość gwarancji

Gwarancjami BFG objęte są środki pieniężne o równowartości w złotych do 100.000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w Banku. Jeżeli deponent posiada wspólny rachunek z inną osobą, limit równowartości w złotych 100.000,- euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie.

W przypadku rachunków powierniczych, deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku.

 

Ochronie podlegają  środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:

 • osoby fizyczne
 • osoby prawne
 • jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną
 • szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe
 • rady rodziców.

Ochronie nie podlegają depozyty: 

 1. Skarbu Państwa
 2. Narodowego Banku Polskiego
 3. Banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie Prawo Bankowe
 4. Spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
 5. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 6. Instytucji finansowych
 7. Firm inwestycyjnych, o których mowa w art.4 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia
 8. Osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez Bank BPS
 9. Krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów restrukturyzacji, o których mowa w ustawie z 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
 10. Funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
 11. Otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
 12. Jednostek samorządu terytorialnego
 13. Organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczypospolita Polska oraz państwa trzeciego w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

Ochronie podlegają:

 • środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych
 • kwoty wydatkowane na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku oraz z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci, wymagalne przed dniem spełnienia gwarancji
 • należności wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o ile zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r.

Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:

 • wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni
 • kwoty drobne (suma środków niższa niż równowartość 2,5 euro), jeżeli są one jedynymi środkami deponenta objętymi ochroną gwarancyjną i jeżeli znajdują się one na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów, poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat
 • z tytułu pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz środki pieniężne otrzymane w zamian za pieniądz elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

 • wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt;
 • podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach;
 • do obliczenia kwoty gwarancji w złotych przyjmuje się kurs średni EUR/PLN z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.  Więcej informacji na stronie: https://www.bfg.pl/

Informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Nowej Soli, zgodnie z art. 318 ust. 1 pkt 1)  ustawy z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, dostępne są w zakładce: Informacje podlegające ujawnieniom.

Arkusz informacyjny dla deponentów

Tryb i warunki gwarantowania środków przez BFG

Znajdziesz nas też tutaj