Skip to main content
  • Polityka informacyjna

Polityka informacyjna  

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Nowej Soli zatwierdzona przez Radę Nadzorczą dnia 08.06.2020 r.

§ 1
1. Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowej Soli zatwierdza i weryfikuje Instrukcję sporządzania i ujawniania informacji w Banku Spółdzielczym w Nowej Soli, zwaną w dalszej części „Polityką”.
2. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Nowej Soli zawiera zakres i metody ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym, zgodnie z:
a) Rozporządzeniem 575/2013 UE,
b) Rozporządzeniem 1423/2013 UE,
c) Rozporządzeniem 1555/2015 UE,
d) art. 111a Ustawy Prawo bankowe,
e) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 06 marca 2017 r. w sprawie zarządzania ryzykiem (…),
f) Zasadami ładu korporacyjnego KNF,
g) Rekomendacją „M” KNF,
h) Rekomendacją „P” KNF.
3. Informację o dostępie do informacji podlegających ujawnieniom Bank udostępnia w sposób ogólnie dostępny w miejscu wykonywania czynności, tj. wywieszając na tablicy ogłoszeń w jednostkach organizacyjnych.
4. Polityka informacyjna Banku reguluje: zakres ogłaszanych informacji, częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania, zasady zatwierdzania i weryfikacji ogłaszanych informacji oraz zasady weryfikacji niniejszej Polityki

§ 2
Niniejsza Polityka określa w szczególności:
1. Wytyczne dotyczące zasad i metod ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym.
2. Zakres zadań i odpowiedzialności w procesie ujawniania informacji, o których mowa w ust.1.
3. Podstawowe definicje.

§ 3
Ilekroć w Polityce jest mowa o:
1. Bank – Bank Spółdzielczy w Nowej Soli
2. Bank Zrzeszający – Bank Polskiej Spółdzielczości SA
3. Miejscu wykonywania czynności – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne określone w regulaminie organizacyjnym.
4. Adekwatność kapitałowa – wymagany poziom kapitału niezbędny na pokrycie wszystkich istotnych rodzajów ryzyka występujących w Banku.
5. Polityka informacyjna – opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą dokument zawierający zakres, sposób weryfikacji, częstotliwość, formę oraz miejsce ujawniania informacji o charakterze ilościowym i jakościowym.
6. Obszar geograficzny – obszar działania Banku określony w Statucie Banku.
7. Istotna branża – branża, w której Bank posiada zaangażowanie w wysokości przekraczającej 20% obliga kredytowego.
8. Strona internetowa – strona www. Banku.
9. IOD – Inspektor Ochrony Danych, wyznaczonych przez Zarząd na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 4
Bank jest zobowiązany do ogłaszania, w sposób ogólnie dostępny wszystkim zainteresowanym, w miejscu wykonywania czynności, tj. we wszystkich jednostkach organizacyjnych, informacji na temat dostępu do informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dla wszystkich obszarów działania Banku.

§ 5
1. Bank, raz do roku publikuje pisemną „Informację z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału” będącą wypełnieniem zapisów niniejszej Instrukcji.
2. Informacje ujawniane są nie później niż w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia przez Zebranie Przedstawicieli rocznego sprawozdania finansowego Banku, według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego.
3. Informacje ujawniane są w języku polskim i w walucie polskiej.
4. „Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału” jest dostępna w formie papierowej i udostępniona do wglądu, w obecności pracownika w Centrali Banku Spółdzielczego w Nowej Soli w Sekretariacie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.  
5. Polityka informacyjna dostępna jest w formie papierowej w Centrali Banku Spółdzielczego w Nowej Soli oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Banku: www.bsnowasol.pl

§ 6
1. Wzór Zasad dostępu do polityki informacyjnej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.
2. Wzór Polityki informacyjnej Banku opracowuje Zespół zarządzania ryzykami i analiz.
3. Weryfikacja Polityki informacyjnej odbywa się do końca marca każdego roku na podstawie informacji przygotowanej przez Zespół zarządzania ryzykami i analiz.
4. Weryfikacja oraz zmiany w Polityce informacyjnej podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Banku.

§ 7
1. Na podstawie zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Polityki informacyjnej Zespół zarządzania ryzykami  i analiz we współpracy z pozostałymi wyznaczonymi komórkami organizacyjnymi Banku opracowuje komplet informacji podlegających ujawnieniu.
2. Zestawienie zakresu informacji podlegających ujawnieniom wraz z przypisaniem komórek odpowiedzialnych za ich przygotowanie zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji.
3. Informacje ilościowe, o których mowa w ust. 1 muszą być udostępnione wszystkim zainteresowanym najpóźniej w terminie publikacji sprawozdania finansowego Banku, natomiast informacje o charakterze jakościowym (opisowe) powinny podlegać bieżącej aktualizacji.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1 podlegają weryfikacji przez Stanowisko ds. zgodności.

§ 8
Ujawniane informacje powinny spełniać następujące wymogi:
1. Kompleksowość obrazu profilu ryzyka w Banku.
2. Przydatność i aktualność,  pozwalające ocenić bezpieczeństwo i stabilność działań Banku.
3. Wiarygodność, odzwierciedlająca ekonomiczną treść zdarzeń i transakcji.
4. Porównywalność, umożliwiająca ocenę pozycji finansowej i wyniku finansowego Banku względem innych banków.
5. Istotność, przydatność do oceny ryzyka Banku.

§ 9
1. Bank może przy ujawnianiu informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej pominąć te, które uzna za poufne lub chronione.
2. Z wnioskiem o zaniechanie ujawniania informacji z podaniem przyczyny występuje do Zarządu Zespół zarządzania ryzykami i analiz.
3. Zarząd i Rada Nadzorcza na podstawie przeglądu adekwatności prezentowanych informacji  podejmuje decyzję o zaniechaniu ujawniania informacji, którą uzna za poufną lub chronioną.

§ 10
W procesie ujawniania informacji których zakres zawiera Polityka informacyjna Banku uczestniczą:
1. Zebranie Przedstawicieli, zatwierdzające sprawozdanie finansowe Banku.
2. Rada Nadzorcza, zatwierdzająca Politykę informacyjną. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad realizacją Polityki informacyjnej Banku.
3. Zarząd Banku odpowiada za opracowanie i realizację Polityki informacyjnej, przedstawia w sposób syntetyczny Radzie Nadzorczej informacje w tym zakresie. Zarząd zatwierdza informacje podlegające ogłoszeniu. Bezpośredni nadzór nad opracowaniem i realizacją Polityki informacyjnej Banku sprawuje Prezes Zarządu.
4. Zespół zarządzania ryzykami i analiz, odpowiedzialny za opracowanie Polityki informacyjnej, realizację zadań związanych z ujawnianiem informacji.
5. Stanowisko ds. zgodności, przeprowadzające weryfikację informacji podlegających ujawnieniu na podstawie zapisów niniejszej Polityki.
6. Pozostałe jednostki i komórki organizacyjne, zobowiązane do przekazywania informacji podlegających ujawnieniu.

§ 11
1. Realizacja niniejszej Instrukcji poddawana jest okresowo audytowi wewnętrznemu.
2. Bank zleca realizację zadań związanych z audytem wewnętrznym Bankowi Zrzeszającemu, na podstawie odrębnie zawartych umów.

§ 12
1. Bank ujawnia w formie pisemnej w miejscu określonym w §5 ust 4:
1) Opis zasad zarządzania ryzykiem istotnym,
2) Opis systemu kontroli wewnętrznej,
3) Zasady ustalania stałych i zmiennych składników wynagrodzeń.
4) Informacje ilościowe w zakresie składników wynagradzania w podziale na stałe i zmienne z uwzględnieniem ilości osób otrzymujących ww. wynagrodzenie.
5) Informację o sumach strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w danym roku, w podziale na klasy zdarzeń, w tym co najmniej w podziale na kategorie zdarzeń w ramach rodzaju zdarzenia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Instrukcji zarządzania ryzykiem operacyjnym), oraz o tym, jakie działania mitygujące w związku z tym zostały podjęte w celu uniknięcia ich w przyszłości
6) Informację o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, jakie wystąpiły w minionym roku – według uznania Banku.

7) Informacje wymagane przez Rekomendację „P” w zakresie:
a) roli i zakresu odpowiedzialności właściwych komitetów oraz innych jednostek funkcjonalnych i biznesowych,
b) działalności w zakresie pozyskiwania finansowania,
c) rozmiar i skład nadwyżki płynności banku, 
d) lukę płynności zawierającą kilka najbliższych przedziałów dla pozycji bilansowych i pozabilansowych oraz otrzymane na tej podstawie skumulowane luki płynności,
e) aspekty ryzyka płynności, na które bank jest narażony i które monitoruje,
f) dywersyfikację źródeł finansowania banku, 
g) inne techniki wykorzystywane do ograniczania ryzyka płynności,
h) pojęcia stosowane w procesie mierzenia pozycji płynnościowej i ryzyka płynności,
i) wyjaśnienie, jak są wykorzystywane testy warunków skrajnych,
j) opis scenariuszy testów warunków skrajnych,
k) wskazanie, czy i w jakim stopniu plan awaryjny płynności uwzględnia wyniki testów warunków skrajnych,
l) politykę banku w zakresie utrzymywania rezerw płynności,
m) częstotliwość i rodzaj wewnętrznej sprawozdawczości w zakresie płynności – Instrukcja SIZ.

8) Dodatkowe informacje wymagane przez Rozporządzenie 575/2013 UE, nie ujęte w Uchwale 385/2008 KNF:
a) Bufory kapitałowe (art. 440),
b) Wskaźnik dźwigni finansowej (art. 451).

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 opracowywane są przez Zespół zarządzania ryzykami i analiz.

§ 13
1. Bank ujawnia w formie pisemnej w miejscu wykonywania czynności informacje określone w §111 Ustawy Prawo bankowe, tj.:
a) stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów,
b) stosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat,
c) terminy kapitalizacji odsetek,
d) bilans z opinia biegłego rewidenta za ostatni okres podlegający badaniu,
e) skład zarządu i rady nadzorczej banku,
f) informacje o warunkach wykonywania przelewów transgranicznych,
g) nazwiska osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu banku,
h) informacje o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1, o ile przy wykonywaniu na rzecz jednostki organizacyjnej banku czynności, o których mowa w tym przepisie, uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową.
i) oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, Bank podaje informuje o obszarze swojego działania oraz bank zrzeszający.

2. Bank ujawnia w na stronie internetowej Banku informacje wymagane przez Zasady Ładu Korporacyjnego: 
a) Oświadczenie Zarządu w/s stosowania w Banku Zasad Ładu Korporacyjnego,
b) Podstawową strukturę organizacyjną,
c) Politykę informacyjną,
d) Wyniki oceny stosowania ładu korporacyjnego przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą.

Znajdziesz nas też tutaj