Skip to main content
 • RODO

Klauzula informacyjna Banku

KLAUZULA INFORMACYJNA BANKU

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)), dalej zwanym „RODO” , informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Bank Spółdzielczy w Nowej Soli (ul. Bankowa 1, 67-100 Nowa Sól).
 2. Inspektorem ochrony danych w Banku Spółdzielczym w Nowej Soli jest pracownik dostępny pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel. 68/ 3875271.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności bankowej, a w szczególności zawarcia i realizacji umowy dotyczącej produktu bankowego, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy, dokonania analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, w celach marketingowych oraz w celach archiwalnych.
 4. Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy - Prawo bankowe. Uzależniony jest od zawartych przez Panią/Pana umów z Bankiem, a w szczególności umowy rachunku bankowego, umowy o bankowość elektroniczną, umowy o kartę płatniczą, umowy kredytu bankowego oraz innych umów o usługi bankowe i obejmuje: dane osobiste, dane teleadresowe, dane kontaktowe, dane finansowe oraz dane dotyczące posiadanych produktów i usług.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3 Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 104 i art.105 ustawy Prawo bankowe, instytucjom o których mowa w art. 105 ustawy Prawo bankowe. Odbiorcami Państwa danych mogą być między innymi:
  a) Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
  b) Związek Banków Polskich,
  c) Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
  d) Komisja Nadzoru Finansowego,
  e) Biura Informacji Gospodarczej,
  f) Podmioty, którym Bank powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,
  g) Podmioty określone w art. 6a ustawy Prawo bankowe (outsourcing).
 6. Okresy przechowywania/przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Bank do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania/ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Panią/Pana z Bankiem oraz upływu terminu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przechowywania/przetwarzania danych osobowych wynikają z ustawy – Prawo bankowe, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: a) prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia, b) prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia, c) prawo do usunięcia danych – w trybie przewidzianym art. 17 Rozporządzenia, d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w trybie przewidzianym art. 18 Rozporządzenia, e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia, f) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 10. W przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Bank, w tym o profilowaniu, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Bank.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość świadczenia usługi przez Bank.
 13. Więcej informacji na temat praw klienta wynikających z RODO można uzyskać w placówkach Banku.

Administrator – Bank Spółdzielczy w Nowej Soli

RODO - plik pdf

Znajdziesz nas też tutaj