Skip to main content
  • Aktualności
  • Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nowej Soli - 19 czerwiec 2024 r.

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nowej Soli - 19 czerwiec 2024 r.

29-05-2024

Z A W I A D O M I E N I E

             Na podstawie § 23 i § 24 Statutu Banku Spółdzielczego w Nowej Soli,

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowej Soli zwołuje w środę 19 czerwca 2024 r.

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NOWEJ SOLI,

które odbędzie się w: Pensjonacie Korona, ul. Marii Konopnickiej 43, 67 – 100 Nowa Sól  

o godz. 11.00

w pierwszym terminie.

Jako drugi termin rozpoczęcia obrad – w oparciu o  § 23 ust. 4  i § 24 ust. 2 Statutu –

ustala się tego samego dnia na godz. 11.15.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania stanowiących Prezydium Zebrania.

4. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nowej Soli. Podjęcie Uchwała nr 1

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Wybór Komisji:

  1. Komisji skrutacyjno-wyborczej.

  2. Komisji Odpowiedniości.

7. Uchwalenie Polityki oceny odpowiedniości Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz pracowników MRT w Banku Spółdzielczym w Nowej Soli. Podjęcie Uchwały nr 2.

8. Uchwalenie Regulaminu wyborów do  Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowej Soli. Podjęcie Uchwały nr 3.

9. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowej Soli. Podjęcie Uchwały nr 4.

10. Samoocena Rady Nadzorczej w sprawie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania. Podjęcie Uchwały nr 5.

11. Ocena indywidualna członków Rady Nadzorczej oraz ocena kolegialna Rady Nadzorczej. Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości  oceny ustępujących członków Rady Nadzorczej  (ocena wtórna). Podjęcie Uchwały nr 6.

12. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej  Banku na kadencję 2024-2028.

13. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

14. Ocena indywidualna pierwotna kandydatów do Rady Nadzorczej na podstawie opinii Komisji ds. odpowiedniości. Podjęcie Uchwały nr 7.

15. Zapoznanie się z protokołem z lustracji.

16. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego za rok 2023 oraz informacja z wykonania Uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz  przedstawienie postulatów z zebrań grup członkowskich. Podjęcie Uchwały nr 8.

17. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w tym ocena przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego i Polityki wynagrodzeń za 2023 rok. Podjęcie Uchwały nr 9

18. Wybory i głosowanie tajne.

19.Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Nowej Soli  za rok 2023. Podjęcie Uchwały nr 10.

20. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2023rok.

21. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2023rok. Podjęcie Uchwały nr 11.

22. Przedstawienie kierunków działania Banku na rok 2024 w tym kierunków rozwoju działalności bankowej i społeczno-kulturalnej. Podjęcie Uchwały nr 12.

23. Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu. Podjęcie Uchwały nr 13/1; 13/2; 13/3.

24. Określenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć. Podjęcie Uchwały nr 14.

25. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach. Podjęcie Uchwały nr 15.

26. Sprawozdanie komisji skrutacyjno-wyborczej  z wyników wyborów.

27. Ocena zbiorowa Rady Nadzorczej na podstawie opinii Komisji ds. odpowiedniości (ocena pierwotna). Podjęcie Uchwały nr 16.

28. Zatwierdzenie składu Rady Nadzorczej na następną kadencję. Podjęcie Uchwały nr 17.

29.   Wolne wnioski zgłoszone przez Przedstawicieli podczas obrad.

30.   Zakończenie.

Znajdziesz nas też tutaj