Kredyty dla klientów instytucjonalnych
  1. Kredyt w rachunku bieżącym
    Przyznawany jest na pokrycie zobowiązań z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego/ działu specjalnego na 12 miesięcy. Jest kredytem odnawialnym do wysokości ustalonego limitu kredytowego, uzależnionego od średniomiesięcznych wpływów na rachunek. Każdy wpływ na rachunek daje możliwość ponownego zadłużania się w ramach ustalonej górnej granicy zadłużenia. Realizacja kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej. Odsetki pobierane są w okresach miesięcznych od kwot faktycznie wykorzystanych.
  2. Kredyty obrotowe
    Przeznaczone na finansowanie bieżących potrzeb, związanych z działalnością gospodarczą, prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub działów specjalnych produkcji rolnej. Udzielane do 2 lat ze spłatą w ratach lub jednorazowo, bez możliwości odnowienia. Kwota kredytu wynika z zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Możliwość przedterminowej spłaty bez dodatkowych opłat.
  3. Kredyty płatnicze
    Udzielane Kredytobiorcom, posiadającym rachunek bieżący w Banku. Przeznaczone na sfinansowanie bieżących zobowiązań kredytobiorcy. Udzielane z terminem płatności do 90 dni. Zabezpieczenie stanowi umowa o przelew wierzytelności i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem.
  4. Kredyty inwestycyjne
    Przeznaczone są na zakupy nieruchomości (w tym rolnych), środków transportu, maszyn i urządzeń oraz modernizację środków trwałych. Udzielane do 80 % ponoszonych nakładów inwestycyjnych, do 10 lat z możliwością zastosowania karencji w spłacie rat do 12 miesięcy. Spłaty następują w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych. Możliwość przedterminowej spłaty bez dodatkowych opłat.
  5. Kredyty pomostowe 
    Kredyty pomostowe przeznaczone są na inwestycje, realizowane przez samorządy, rolników i przedsiębiorców, finansowane są ze środków unijnych w ramach określonych programów; w szczególności przedsięwzięcia rozwojowe, służące poprawie warunków ekologicznych, dobrostanu zwierząt, konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych. Kredyty pomostowe stanowią uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy, które są angażowane na etapie rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia i udokumentowane przed uruchomieniem kredytu. Jeżeli kredyt jest realizowany w transzach, dopuszcza się angażowanie środków własnych proporcjonalnie do wysokości transzy. Kredytobiorca po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymuje od Banku promesę udzielenia kredytu pomostowego pod warunkiem przyjęcia przez agencję płatniczą wniosku o realizację przedsięwzięcia. W przypadku otrzymania środków z agencji płatniczej kredytobiorca zobowiązany jest do przekazania tych środków na spłatę kredytu pomostowego. Spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach. 
  6. Kredyty preferencyjne
    Udzielany rolnikom, posiadającym operatywne rachunki w Banku na warunkach, określonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Patrz www.arimr.gov.pl.