System eCorpoNet

eCorpoNet to system elektroniczny, umożliwiający bezpośrednią komunikację łączem sieciowym pomiędzy posiadaczem rachunku bieżącego, a Bankiem w celu uzyskania określonych informacji lub składania zleceń płatniczych.

System eCorpoNet umożliwia:

  • całodobowy dostęp do rachunków Klienta,
  • dokonywanie przelewów międzybankowych, w tym z tytułu podatków i na rzecz ZUS,
  • realizację zleceń płatniczych składanych przez Klienta,
  • przekazywanie informacji o kursach walut,
  • korzystanie z poczty elektronicznej,
  • monitorowania bieżącego stanu sald i wolnych środków, operacji na rachunkach oraz dostępu do tych informacji - za okres ostatnich 10 dni operacyjnych,
  • monitorowania wszystkich operacji wykonywanych na rachunkach w dniu bieżącym,
  • wydruku zestawień obrotów i sald na rachunkach bankowych użytkownika.