Obrót dewizowy

Bank pośredniczy w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym. Obsługa dewizowa obejmuje:

1. Przekaz w obrocie dewizowym: transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty i przelew SEPA.

2. Przelew SEPA: transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki:

1) waluta transakcji EUR;
2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
3) koszty „SHA”;
4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer).

3. Polecenie wypłaty: usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków na rachunek prowadzony za granicą, z wyłączeniem polecenia przelewu SEPA .

4.  Polecenie przelewu w walucie obcej: usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u Dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro.