AKTUALNOŚCI

W związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r., poz 1348), obowiązującą od 10 października 2015 r. oraz wynikającymi z niej wymagań w zakresie informacji dotyczących procedury składania i rozpatrywania reklamacji, informujemy:

 1. Reklamacja może być złożona w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Nowej Soli:
  a) w formie pisemnej - osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529);
  b) ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w placówce Banku;
  c) w formie elektronicznej - na adres bsnowasolatpoczta [dot] idsl [dot] pl.
 2. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank poinformuje Kredytobiorcę o: a) przyczynie opóźnienia; b) wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone; c) wskaże przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, termin rozpatrzenia reklamacji przez Bank i udzielenia odpowiedzi nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany pisemnie, w postaci papierowej lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że odpowiedź w formie elektronicznej może być dostarczona wyłącznie na wniosek Klienta.

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI