AKTUALNOŚCI

ZAPROSZENIE DLA DELEGATÓW WYBRANYCH NA ZEBRANIACH GRUP CZŁONKOWSKICH

Komunikat o Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nowej Soli
 

Na podstawie Rozdziału V Statutu, Zarząd zwołuje w czwartek dnia 23 lipca 2020 r. o godz. 11:00 w Pensjonacie Złoty Łan, ul. Zielonogórska 134, 67-100 Nowa Sól, Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nowej  Soli, z następującym porządkiem  obrad:
    
1. Otwarcie.
2. Wybór  Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Wybór  Komisji Wnioskowej.
4. Przyjęcie  porządku obrad. Podjęcie Uchwały nr 1.
5. Zatwierdzenie regulaminu obrad. Podjęcie Uchwały nr 2.
6. Przyjęcie i zatwierdzenie Regulaminu wyborów Rady Nadzorczej.
7. Wybór Komisji Odpowiedniości oraz Komisji Wyborczej.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za rok 2019. Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego ZP,  rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich.                           
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w tym ocena przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego i Polityki wynagrodzeń.
11. Zatwierdzenie sprawozdania komisji ds. odpowiedniości z oceny członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialności Rady Nadzorczej. Przedstawienie Polityki oceny zapewnienia odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Nowej Soli oraz przedstawienie Polityki różnorodności Banku Spółdzielczego.
12. Zapoznanie z  raportem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
13. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej. Wybory członków Rady Nadzorczej.
14. Dyskusja.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Komisji ds. Odpowiedniości z oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz z oceny kolegialnej Rady Nadzorczej w roku 2019. Uchwalenie Polityki oceny zapewnienia odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Nowej Soli oraz  Polityki różnorodności Banku Spółdzielczego. (Uchwała nr 3)
- zatwierdzenia  sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w roku 2019 (uchwała nr 4);
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej (uchwała nr 5);
- udzielenia  poszczególnym członkom Zarządu absolutorium (uchwały nr 6/1,6/2,6/3 i 6/4);
- określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć (uchwała nr 7).
16. Podział nadwyżki bilansowej. Podjęcie uchwały nr 8.
17. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.
18. Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków rozwoju działalności bankowej i społeczno-kulturalnej na rok 2020. Podjęcie uchwały nr 9.
19. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach. Podjęcie uchwały nr 10.      
20. Wolne wnioski.
21. Zakończenie.

Informujemy jednocześnie, że roczne sprawozdanie finansowe za rok 2019 z całością dokumentacji, projekty uchwał, regulaminów na Zebranie oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są do wglądu w Sekretariacie Banku.
Osoby kandydujące do Rady Nadzorczej w dniu Zebrania Przedstawicieli, tj. 23 lipca 2020 r. powinny złożyć w sekretariacie Zebrania Oświadczenie Kandydata na Członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowej Soli. Druk Oświadczenia dostępny jest w Sekretariacie Banku Spółdzielczego w godz. 8.00-15.00.
Na wniosek kandydata prześlemy druk Oświadczenia mailem na wskazany adres.

Jeżeli Zebranie nie odbędzie się w I terminie, Zarząd ustala II termin ZP w tym samym dniu i miejscu o godz. 11:15 .

>>> Ważna informacja:  Informujemy, że w Zebraniu Przedstawicieli Banku nie mogą wziąć udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-COV-2, przebywające w kwarantannie, izolacji, mające objawy ze strony układu oddechowego <<<

Zarząd BS w Nowej Soli

 

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI