AKTUALNOŚCI

Szanowni Klienci,

W związku z jednogłośnym przyjęciem w dniu 28.11.2022 r. przez Radę Uni Europejskiej decyzji o dodaniu naruszania sankcji do unijnego wykazu przestępstw zamieszczonego w Traktacie o funkcjonowaniu UE ("Decyzja Rady o określeniu naruszenia unijnych sankcji jedną z dziedzin przestępczości" w załączeniu) informujemy, iż Zarząd Zrzeszenia BPS S.A. podjął decyzję o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń w realizacji przekazów z/do Rosji i Białorusi. 
Ograniczenia będą dotyczyć przekazów stanowiących płatność za transport na/z Białorusi  towarów sankcjonowanych na terenie Rosji, dla których przekazane dokumenty świadczą o tym że wymiana towaru dotyczy Rosji. 
Jeżeli produkt objęty sankcjami wywieziony z UE do państwa trzeciego, w szczególności Białorusi, ma docelowo trafić do odbiorcy na terenie Rosji, Bank BPS S.A. uznaje to jako udział w programie obchodzenia sankcji. Realizacja takich przekazów, w ocenie Banku BPS S.A., mogła by zostać uznana przez instytucje nadzorcze za jawny udział w obchodzeniu sankcji. 

Artykuł 12 Rozporządzenia 833/2014  z dnia 31.07.2014 r. (link do rozporządzenia - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0833-20221007&from=EN#tocId53) 
Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów ustanowionych niniejszym rozporządzeniem. 

W związku z tym przekazy będą zwracane do nadawcy, jeżeli dotyczyć będą płatności za transport zrealizowany po 30.11.2022 r. 

W załączeniu treść DECYZJA RADY (UE) 2022/2332 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia naruszenia unijnych środków ograniczających jedną z dziedzin przestępczości spełniającą kryteria określone w art. 83 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI