Piątek, 19 kwietnia 2019 r.   Alfa, Leonii, Tytusa
mapa strony  |  kontakt
Zapoznaj się:

Klienci prywatni
Klienci biznesowi
Oferta dla rolników
Archiwum wiadomości
SPLIT PAYMENT
Informacja dla przedsiębiorców - Mechanizm Podzielonej Płatności

(SPLIT PAYMENT)

Z dniem 01 lipca 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). Ustawa ta nakłada na banki m.in. obowiązek założenia do 30 czerwca 2018 r., każdemu Klientowi posiadającemu rachunek rozliczeniowy nowego rodzaju rachunku bankowego tzw. rachunku VAT.

Link do ustawy: isap

Bank Spółdzielczy w Nowej Soli rozpocznie otwieranie rachunków VAT w terminie do 1.07.2018 r.

Dla każdego Klienta posiadającego co najmniej jeden rachunek rozliczeniowy w PLN zostanie otwarty jeden rachunek VAT, niezależnie od tego czy Klient jest płatnikiem podatku VAT.

Klienci, którzy będą zainteresowani otwarciem kolejnego rachunku VAT, zobowiązani będą do złożenia w placówce Banku dyspozycji otwarcia rachunku VAT. Na tej podstawie Bank otworzy i powiąże rachunki VAT z rachunkami rozliczeniowymi.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z wejściem w życie tzw. ustawy Split Payment Bank Spółdzielczy w Nowej Soli w będzie przekazywał za pośrednictwem bankowości internetowej, na stronie internetowej www oraz w placówkach Banku.RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA BANKU

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)), dalej zwanym „RODO” <, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Bank Spółdzielczy w Nowej Soli (ul. Bankowa 1, 67-100 Nowa Sól).

2. Inspektorem ochrony danych w Banku Spółdzielczym w Nowej Soli jest pracownik dostępny pod adresem: iod.bsnowasol@poczta.idsl.pl ; tel. 68/ 3875271.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności bankowej, a w szczególności zawarcia i realizacji umowy dotyczącej produktu bankowego, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy, dokonania analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, w celach marketingowych oraz w celach archiwalnych.

4. Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy - Prawo bankowe. Uzależniony jest od zawartych przez Panią/Pana umów z Bankiem, a w szczególności umowy rachunku bankowego, umowy o bankowość elektroniczną, umowy o kartę płatniczą, umowy kredytu bankowego oraz innych umów o usługi bankowe i obejmuje: dane osobiste, dane teleadresowe, dane kontaktowe, dane finansowe oraz dane dotyczące posiadanych produktów i usług.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3 Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 104 i art.105 ustawy Prawo bankowe, instytucjom o których mowa w art. 105 ustawy Prawo bankowe. Odbiorcami Państwa danych mogą być między innymi:

a) Biuro Informacji Kredytowej S.A.,

b) Związek Banków Polskich,

c) Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,

d) Komisja Nadzoru Finansowego,

e) Biura Informacji Gospodarczej,

f) Podmioty, którym Bank powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,

g) Podmioty określone w art. 6a ustawy Prawo bankowe (outsourcing).

6. Okresy przechowywania/przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Bank do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania/ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Panią/Pana z Bankiem oraz upływu terminu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przechowywania/przetwarzania danych osobowych wynikają z ustawy – Prawo bankowe, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

7. W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: a) prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia, b) prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia, c) prawo do usunięcia danych – w trybie przewidzianym art. 17 Rozporządzenia, d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w trybie przewidzianym art. 18 Rozporządzenia, e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia, f) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.

10. W przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Bank, w tym o profilowaniu, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Bank.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość świadczenia usługi przez Bank.

13. Więcej informacji na temat praw klienta wynikających z RODO można uzyskać w placówkach Banku.

Administrator – Bank Spółdzielczy w Nowej Soli

PŁATNOŚCI PayByNet

Informujemy, że uruchomiliśmy usługę płatności internetowych PayByNet.

Usługa PayByNet działa w modelu "płatności linkiem" (pay-by-link).

Klient płacąc za towary lub usługi w Internecie, wybiera płatność przez Bank Spółdzielczy w Nowej Soli z listy banków Grupy BPS i zostaje przekierowany do systemu bankowości elektronicznej.

Po zalogowaniu widoczny jest przelew, który wystarczy tylko zaakceptować, aby sfinalizować transakcję. Po zaakceptowaniu przelewu przez Klienta, sprzedawca od razu otrzymuje potwierdzenie i może zrealizować zamówienie.

PayByNet to usługa bezpiecznych płatności internetowych stworzona przez Krajową Izbę Rozliczeniową.

Dzięki PayByNet możliwe jest realizowanie transakcji o każdej porze dnia i nocy, wliczając weekendy.OSTRZEŻENIE O ZŁOŚLIWYM OPROGRAMOWANIU!!!
W związku z informacjami o pojawieniu się nowego typu wirusów, czy złośliwego oprogramowania (np. Malware Nymaim, GozNym, GOZI) przypominamy o konieczności aktualizowania ochrony antywirusowej z bieżącą bazą wirusów oraz bieżącej aktualizacji systemu operacyjnego i przeglądarki.

Przypominamy również o możliwych próbach ataku na Klientów bankowości elektronicznej polegającymi na próbie przekierowania Klienta na sfałszowane strony Banku, zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na otrzymywane wiadomości e-mail mogące zawierać fałszywe informacje (linki do stron), a sugerujące iż wiadomość ta została przesłana przez Bank Spółdzielczy w Nowej Soli.

Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na nietypowe komunikaty podczas logowania (np. "PROSZĘ CZEKAĆ") oraz podejrzane incydenty takie jak otrzymywanie SMS autoryzacyjnych lub żądanie podania hasła jednorazowego mimo braku operacji wymagającej autoryzacji. Prosimy o zachowanie ostrożności. Bank nigdy nie przesyła żadnych informacji na temat logowania w wiadomościach mailowych do użytkowników. Każda taka wiadomość przesłana w mailu/ smsie wygenerowana została przez przestępców. O wszelkich incydentach należy poinformować Bank.

W związku z pojawiającymi się nowymi zagrożeniami dla Klientów bankowości elektronicznej zalecamy zapoznanie się z informacjami znajdującymi się na stronie: http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank "USTAWA O POZPATRYWANIU REKLAMACJI

W związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r., poz 1348), obowiązującą od 10 października 2015 r. oraz wynikającymi z niej wymagań w zakresie informacji dotyczących procedury składania i rozpatrywania reklamacji, informujemy:

1. Reklamacja może być złożona w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Nowej Soli: a) w formie pisemnej - osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529);

b) ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w placówce Banku;

c) w formie elektronicznej - na adres bsnowasol@poczta.idsl.pl.

2. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank poinformuje Kredytobiorcę o: a) przyczynie opóźnienia; b) wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone; c) wskaże przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, termin rozpatrzenia reklamacji przez Bank i udzielenia odpowiedzi nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.

5. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany pisemnie, w postaci papierowej lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że odpowiedź w formie elektronicznej może być dostarczona wyłącznie na wniosek Klienta.

Bank Spółdzielczy
w Nowej Soli
ul. Bankowa 1, 67-100 Nowa Sól
tel. (68) 387-52-71, fax. 356-41-00
Wszelkie prawa zastrzeżone dla
Bank Spółdzielczy w Nowej Soli
Polityka prywatności | Polityka plików cookies
Copyright © 2011 by VOBACOM