Piątek, 19 kwietnia 2019 r.   Alfa, Leonii, Tytusa
mapa strony  |  kontakt
Zapoznaj się:

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Banku
O Zrzeszeniu BPS SA
Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)
Zasady Ładu Korporacyjnego
Polityka Informacyjna
Struktura organizacyjna Banku
Polityka Informacyjna

1. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowej Soli, zwanego dalej Bankiem zatwierdza i weryfikuje Instrukcję sporządzania i ujawniania informacji w Banku Spółdzielczym w Nowej Soli, zwaną w dalszej części Polityką.

2. Niniejsza Polityka zawiera zakres i metody ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym, zgodnie z:

a) Rozporządzeniem 575/2013 UE,

b) Rozporządzeniem 1423/2013 UE,

c) Rozporządzeniem 1555/2015 UE,

d) art. 111a Ustawy Prawo bankowe,

e) Rozporządzeniem KNF, zastępującym uchwałę 258/2011 KNF,

f) Uchwałą 2018/2014 KNF,

g) Zasadami ładu korporacyjnego KNF,

h) Rekomendacją „M” KNF,

i) Rekomendacją „P” KNF.

3. Informację o dostępie do informacji podlegających ujawnieniom Bank udostępnia w sposób ogólnie dostępny w miejscu wykonywania czynności, tj. wywieszając na tablicy ogłoszeń w jednostkach organizacyjnych.

4. Polityka informacyjna Banku reguluje: zakres ogłaszanych informacji, częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania, zasady zatwierdzania i weryfikacji ogłaszanych informacji oraz zasady weryfikacji niniejszej Polityki.

§ 2

Niniejsza Polityka określa w szczególności:

1. Wytyczne dotyczące zasad i metod ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym.

2. Zakres zadań i odpowiedzialności w procesie ujawniania informacji, o których mowa w ust.1.

3. Podstawowe definicje

§ 3

Ilekroć w Polityce jest mowa o:

1. Bank – Bank Spółdzielczy w Nowej Soli

2. Bank Zrzeszający – Bank Polskiej Spółdzielczości SA

3. Miejscu wykonywania czynności – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne określone w regulaminie organizacyjnym.

4. Adekwatność kapitałowa – wymagany poziom kapitału niezbędny na pokrycie wszystkich istotnych rodzajów ryzyka występujących w Banku.

5. Polityka informacyjna – opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą dokument zawierający zakres, sposób weryfikacji, częstotliwość, formę oraz miejsce ujawniania informacji o charakterze ilościowym i jakościowym.

6. Obszar geograficzny – obszar działania Banku określony w Statucie Banku.

4. Zasady ujawniania informacji

§ 4

Bank jest zobowiązany do ogłaszania, w sposób ogólnie dostępny wszystkim zainteresowanym, w miejscu wykonywania czynności, tj. we wszystkich jednostkach organizacyjnych, informacji na temat dostępu do informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dla wszystkich obszarów działania Banku.

§ 5

1. Bank, raz do roku publikuje pisemną „Informację z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału” będącą wypełnieniem zapisów niniejszej Instrukcji.

2. Informacje ujawniane są nie później niż w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia przez Zebranie Przedstawicieli rocznego sprawozdania finansowego Banku, według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego.

3. Informacje ujawniane są w języku polskim i w walucie polskiej.

4. „Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału” jest dostępna w formie papierowej i udostępniona do wglądu, w obecności pracownika w Centrali Banku Spółdzielczego w Nowej Soli w Sekretariacie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

5. „Polityka sporządzania i ujawniania informacji w Banku Spółdzielczym w Nowej Soli” dostępna jest w formie papierowej w Centrali Banku Spółdzielczego w Nowej Soli oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Banku: www.bsnowasol.pl.

§ 6

1. Wzór Zasad dostępu do polityki informacyjnej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.

2. Wzór Polityki informacyjnej Banku opracowuje Zespół zarządzania ryzykami i analiz.

3. Weryfikacja Polityki informacyjnej odbywa się do końca marca każdego roku na podstawie informacji przygotowanej przez Zespół zarządzania ryzykami i analiz.

4. Weryfikacja oraz zmiany w Polityce informacyjnej podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Banku.

§ 7

1. Na podstawie zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Polityki informacyjnej Zespół zarządzania ryzykami i analiz we współpracy z pozostałymi wyznaczonymi komórkami organizacyjnymi Banku opracowuje komplet informacji podlegających ujawnieniu.

2. Zestawienie zakresu informacji podlegających ujawnieniom wraz z przypisaniem komórek odpowiedzialnych za ich przygotowanie zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji.

3. Informacje ilościowe, o których mowa w ust. 1 muszą być udostępnione wszystkim zainteresowanym najpóźniej w terminie publikacji sprawozdania finansowego Banku, natomiast informacje o charakterze jakościowym (opisowe) powinny podlegać bieżącej aktualizacji.

4. Informacje, o których mowa w ust. 1 podlegają weryfikacji przez Stanowisko ds. zgodności.

§ 8

Ujawniane informacje powinny spełniać następujące wymogi:

1. Kompleksowość obrazu profilu ryzyka w Banku.

2. Przydatność i aktualność, pozwalające ocenić bezpieczeństwo i stabilność działań Banku.

3. Wiarygodność, odzwierciedlająca ekonomiczną treść zdarzeń i transakcji.

4. Porównywalność, umożliwiająca ocenę pozycji finansowej i wyniku finansowego Banku względem innych banków.

5. Istotność, przydatność do oceny ryzyka Banku.

§ 9

1. Bank może przy ujawnianiu informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej pominąć te, które uzna za poufne lub chronione.

2. Z wnioskiem o zaniechanie ujawniania informacji z podaniem przyczyny występuje do Zarządu Zespół zarządzania ryzykami i analiz.

3. Zarząd i Rada Nadzorcza na podstawie przeglądu adekwatności prezentowanych informacji podejmuje decyzję o zaniechaniu ujawniania informacji, którą uzna za poufną lub chronioną.

4. Zakres zadań i odpowiedzialności w procesie ujawniania informacji

§ 10

W procesie ujawniania informacji których zakres zawiera Polityka informacyjna Banku uczestniczą:

1. Zebranie Przedstawicieli, zatwierdzające sprawozdanie finansowe Banku.

2. Rada Nadzorcza, zatwierdzająca Politykę informacyjną. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad realizacją Polityki informacyjnej Banku.

3. Zarząd Banku odpowiada za opracowanie i realizację Polityki informacyjnej, przedstawia w sposób syntetyczny Radzie Nadzorczej informacje w tym zakresie. Zarząd zatwierdza informacje podlegające ogłoszeniu. Bezpośredni nadzór nad opracowaniem i realizacją Polityki informacyjnej Banku sprawuje Prezes Zarządu.

4. Zespół zarządzania ryzykami i analiz, odpowiedzialny za opracowanie Polityki informacyjnej, realizację zadań związanych z ujawnianiem informacji.

5. Stanowisko ds. zgodności, przeprowadzające weryfikację informacji podlegających ujawnieniu na podstawie zapisów niniejszej Polityki.

6. Pozostałe jednostki i komórki organizacyjne, zobowiązane do przekazywania informacji podlegających ujawnieniu.

§ 11

1. Realizacja niniejszej Instrukcji poddawana jest okresowo audytowi wewnętrznemu.

2. Bank zleca realizację zadań związanych z audytem wewnętrznym Bankowi Zrzeszającemu, na podstawie odrębnie zawartych umów.

5. Zakres ujawnianych informacji

§ 12

1. Bank ujawnia w formie pisemnej w miejscu określonym w §5 ust 4:

1) Opis zasad zarządzania ryzykiem istotnym,

2) Opis systemu kontroli wewnętrznej,

3) Zasady ustalania stałych i zmiennych składników wynagrodzeń.

4) Informacje ilościowe w zakresie składników wynagradzania w podziale na stałe i zmienne z uwzględnieniem ilości osób otrzymujących ww. wynagrodzenie.

5) Informację o sumach strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w danym roku, w podziale na klasy zdarzeń, w tym co najmniej w podziale na kategorie zdarzeń w ramach rodzaju zdarzenia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Instrukcji zarządzania ryzykiem operacyjnym), oraz o tym, jakie działania mitygujące w związku z tym zostały podjęte w celu uniknięcia ich w przyszłości.

6) Informację o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, jakie wystąpiły w minionym roku – według uznania Banku.

7) Informacje wymagane przez Rekomendację „P” w zakresie:

a) roli i zakresu odpowiedzialności właściwych komitetów oraz innych jednostek funkcjonalnych i biznesowych,

b) działalności w zakresie pozyskiwania finansowania,

c) rozmiar i skład nadwyżki płynności banku,

d) lukę płynności zawierającą kilka najbliższych przedziałów dla pozycji bilansowych i pozabilansowych oraz otrzymane na tej podstawie skumulowane luki płynności,

e) aspekty ryzyka płynności, na które bank jest narażony i które monitoruje,

f) dywersyfikację źródeł finansowania banku,

g) inne techniki wykorzystywane do ograniczania ryzyka płynności,

h) pojęcia stosowane w procesie mierzenia pozycji płynnościowej i ryzyka płynności, i) wyjaśnienie, jak są wykorzystywane testy warunków skrajnych,

j) opis scenariuszy testów warunków skrajnych,

k) wskazanie, czy i w jakim stopniu plan awaryjny płynności uwzględnia wyniki testów warunków skrajnych,

l) politykę banku w zakresie utrzymywania rezerw płynności,

m) częstotliwość i rodzaj wewnętrznej sprawozdawczości w zakresie płynności – Instrukcja SIZ.

8) Dodatkowe informacje wymagane przez Rozporządzenie 575/2013 UE, nie ujęte w Uchwale 385/2008 KNF:

a) Bufory kapitałowe (art. 440),

b) Wskaźnik dźwigni finansowej (art. 451).

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 opracowywane są przez Zespół zarządzania ryzykami i analiz.

§ 13

1. Bank ujawnia w formie pisemnej w miejscu wykonywania czynności informacje określone w §111 Ustawy Prawo bankowe, tj.:

a) stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów,

b) stosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat,

c) terminy kapitalizacji odsetek,

d) bilans z opinia biegłego rewidenta za ostatni okres podlegający badaniu,

e) skład zarządu i rady nadzorczej banku,

f) informacje o warunkach wykonywania przelewów transgranicznych,

g) nazwiska osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu banku,

h) informacje o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1, o ile przy wykonywaniu na rzecz jednostki organizacyjnej banku czynności, o których mowa w tym przepisie, uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową.

i) oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, Bank podaje informuje o obszarze swojego działania oraz bank zrzeszający.

2. Bank ujawnia w na stronie internetowej Banku informacje wymagane przez Zasady Ładu Korporacyjnego:

a) Oświadczenie Zarządu w/s stosowania w Banku Zasad Ładu Korporacyjnego,

b) Podstawową strukturę organizacyjną,

c) Politykę informacyjną,

d) Wyniki oceny stosowania ładu korporacyjnego przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą.

§ 14

Zakres informacji ujętych w § 12 i 13 wraz z przypisaniem komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za ich opracowanie zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Polityki.

7. Postanowienia końcowe

§ 15

Polityka wchodzi w życie po podjęciu uchwały przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowej Soli, tj. w dniu 01 stycznia 2018 r.

Bank Spółdzielczy
w Nowej Soli
ul. Bankowa 1, 67-100 Nowa Sól
tel. (68) 387-52-71, fax. 356-41-00
Wszelkie prawa zastrzeżone dla
Bank Spółdzielczy w Nowej Soli
Polityka prywatności | Polityka plików cookies
Copyright © 2011 by VOBACOM