Piątek, 19 kwietnia 2019 r.   Alfa, Leonii, Tytusa
mapa strony  |  kontakt
Zapoznaj się:

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
Lokaty
Karty płatnicze
System eBanknet
jSmsBankNet
Przekazy zagraniczne
Kredyty
Klienci prywatni
W związku z wejściem w życie z dniem 1.07.2016 r. zmiany do Ustawy Prawo bankowe, informujemy, że zgodnie z art. 56 Prawa bankowego - Posiadacz rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego, lokaty oszczędnościowej - może na wypadek swojej śmierci polecić pisemnie bankowi, dokonanie wypłaty z rachunku (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci) wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu, kwoty pieniężnej do wysokości dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

(Szczegółowe informacje zamieszczone są w Regulaminach do tych rachunków dostępnych w placówkach Banku)

Bank Spółdzielczy
w Nowej Soli
ul. Bankowa 1, 67-100 Nowa Sól
tel. (68) 387-52-71, fax. 356-41-00
Wszelkie prawa zastrzeżone dla
Bank Spółdzielczy w Nowej Soli
Polityka prywatności | Polityka plików cookies
Copyright © 2011 by VOBACOM