Poniedziałek, 10 grudnia 2018 r.   Danieli, Bohdana, Julii
mapa strony  |  kontakt
Zapoznaj się:

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
Lokaty
Karty płatnicze
System eBanknet
jSmsBankNet
Przekazy zagraniczne
Kredyty
Kredyty

1. Kredyty konsumenckie przeznaczone są na finansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych kredytobiorcy, z wyłączeniem działalności gospodarczej i rolniczej. Zasady kredytowania klientów indywidualnych:

 • udzielanie kredytów w złotych PLN,
 • uzależnienie wysokości kredytu od zdolności kredytowej wnioskodawcy,
 • minimalna kwota kredytu nie niższa jak 500,- zł,
 • maksymalna kwota kredytu nie wyższa jak 15-krotność miesięcznych dochodów netto wnioskodawcy,
 • maksymalny okres kredytowania nie dłuższy jak 72 miesiące,
 • kredyty z terminem spłaty do 24 m-cy są udzielane o zmiennej lub stałej stopie, a na okresy powyżej 2 lat - jako o zmiennej stopie procentowej.

2. Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym zwiększa stan wolnych środków, do wysokości których posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje jego odnawianie o spłaconą część i daje możliwość wielokrotnego wykorzystywania w okresie ważności umowy.

3. Kredyty na cele mieszkaniowe
Kredyty te stanowią uzupełnienie środków własnych. Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej wnioskodawcy i wartości rynkowej nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia:

 • w przypadku zakupu działki budowlanej, Bank kredytuje maksymalnie do 50 % wartości rynkowej nieruchomości,
 • w przypadku pozostałych celów, Bank kredytuje maksymalnie do 80% ponoszonych nakładów i nie więcej jak 80 % wartości rynkowej nieruchomości.

 Kredyt mieszkaniowy może być wykorzystany na:

 • zakup działki budowlanej,
 • zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej,
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu,
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego,
 • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami regulaminu obowiązującego w Banku,
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
  • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
  • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
  • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową.
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową lub dewelopera):
  • budowa domu lub lokalu mieszkalnego, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
  • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów.
 • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej.

 

4. Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych
Przeznaczony na sfinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych służących do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Kredyt z dotacją nie może być udzielony w ramach prowadzonej przez beneficjenta działalności gospodarczej.
Beneficjentami kredytu są:

 1. osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym w budowie;
 2. wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych), którym to budynkom służyć mają zakupione kolektory słoneczne, z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
Kredytobiorca zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy z wykonawcą instalacji zawierającej, m.in. zobowiązanie wykonawcy do montażu przedmiotowej instalacji kolektorów słonecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta instalacji kolektorów słonecznych oraz gwarancję na prawidłową pracę tej instalacji. Po podpisaniu umowy kredytu i zrealizowaniu przedsięwzięcia, kredytobiorca występuje do Banku o wypłacenie dotacji poprzez złożenie protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji oraz innych dokumentów określonych w umowie kredytu.
Spłata części kapitału kredytu następuje poprzez przekazanie dotacji przez NFOŚiGW na podstawie wystąpienia Banku potwierdzającego zrealizowanie przedsięwzięcia.

 

Bank Spółdzielczy
w Nowej Soli
ul. Bankowa 1, 67-100 Nowa Sól
tel. (68) 387-52-71, fax. 356-41-00
Wszelkie prawa zastrzeżone dla
Bank Spółdzielczy w Nowej Soli
Polityka prywatności | Polityka plików cookies
Copyright © 2011 by VOBACOM